Το Eλληνικό Κέντρο Έρευνας Αθλητικού Δικαίου (Ε.Κ.Ε.Α.Δ.) ιδρύθηκε το 1990 και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού Δικαίου. Σκοπός του είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της Επιστήμης, της έρευνας και της διδασκαλίας του Αθλητικού Δικαίου σε Εθνικό και διεθνές επίπεδο και η συμβολή του στη πράξη του Αθλητισμού.

Ειδικότεροι στόχοι του Κέντρου είναι:

• Η έρευνα στον αθλητισμό και την αθλητική δραστηριότητα επί θεμάτων Αθλητικού Δικαίου,
• Η συμβουλευτική επί των ανακυπτόμενων προβλημάτων και εφαρμογή του Αθλητικού Δικαίου στην πράξη του αθλητικού γίγνεσθαι,
• Η αντιμετώπιση νομικών προβλημάτων στον αθλητισμό και η διεκπεραίωση υποθέσεων Αθλητικού Δικαίου σε εθνικό, διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο,
• Η συμβουλευτική στο χώρο του αθλητισμού και
• Η εκπόνηση και η εποπτεία ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με το ελληνικό αλλά και το διεθνές αθλητικό δίκαιο τη lex Sportiva και Lex Olympica.

Το Ε.Κ.Ε.Α.Δ. ικανοποιεί τους σκοπούς του:

• Με την ίδρυση αναγνωστηρίου, βιβλιοθήκης και εργαστηρίων, σπουδαστηρίων συναφών με τα γνωστικά αντικείμενα του Αθλητικού Δικαίου.
• Με την οργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων και συνεδρίων επί θεμάτων που αφορούν το Ελληνικό Αθλητικό και Διεθνές Αθλητικό Δίκαιο, όπως και διαλέξεων ευρύτερης μορφής και πληροφόρησης, με στόχο την επιστημονική ενημέρωση για άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου και τη μόρφωση του λαού μας πάνω στα θέματα παιδείας της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού υπό το πρίσμα του Δικαίου ως κλάδου του Δικαίου και της Αθλητικής Επιστήμης.
• Με την έκδοση επιστημονικών εκδόσεων και εντύπων, συναφών προς το σκοπό, εφημερίδας, επιστημονικού περιοδικού οργάνου του Κέντρου και δελτίου πληροφόρησης.
• Με τη συνεργασία με φυσικά ή και νομικά πρόσωπα του εσωτερικού ή εξωτερικού με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.