α. Συνέδρια του ΕΚΕΑΔ

• 3ο Παννελλήνιο Συνέδριο Αθλητικού Δικαίου με διεθνή συμμετοχή με θέμα "Αθλητικό Δίκαιο: Lex Sportiva, διαφορές, Δικαιοδοσία, Δίκη", 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2006, Αθήνα.

• 2ο Παννελλήνιο Συνέδριο Αθλητικού Δικαίου με διεθνή συμμετοχή με θέμα "Αθλητικό Δίκαιο: Αθλητική έννομη Τάξη, Αρνητικά φαινόμενα στον Αθλητισμό και Ηθική", 12-14 Οκτωβρίου, 2001, Αθήνα.

• 1ο Παννελλήνιο Συνέδριο Αθλητικού Δικαίου με διεθνή συμμετοχή με θέμα "Αθλητικό Δίκαιο στον εικοστό πρώτο αιώνα: Επαγγελματικός Αθλητισμός, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας", 4-6 Ιουνίου 1999, Τρίκαλα.
http://iasl.org/pages/en/sports_law_congresses/1st_panhellenic/downloads.php

• Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: "Olympic Games: A Multidisciplinary Approach", "Ολυμπιακοί Αγώνες: Διεπιστημονική Προσέγγιση" Σεπτέμβριος 1991, Ολυμπία.


β. Οργάνωση Συνεδρίων της IASL

http://iasl.org/pages/en/sports_law_congresses/18th_int_congress/welcome_note.php

• 14ο Διεθνές Παγκόσμιο Συνέδριο Αθλητικού Δικαίου της IASL με θέμα: "Sports Law: An Emerging Legal Order, Human Rights of Athletes", Νοέμβριος 2008, Αθήνα.
http://iasl.org/pages/en/sports_law_congresses/14th_int_congress/welcome_note.php

• 10ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικού Δικαίου της IASL με θέμα: "Sports Law: Implementation and Olympic Games", Νοέμβριος 2004, Αθήνα.
http://iasl.org/pages/en/sports_law_congresses/10th_int_congress.php

• 5ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικού Δικαίου IASL με θέμα: "Το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο στην Αθλητική
Δραστηριότητα και οι Διεθνείς Προεκτάσεις"
, Ιούλιος 1997, Ναύπλιο.
http://iasl.org/pages/en/sports_law_congresses/5th_int_congress.php

• 2ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικού Δικαίου IASL με θέμα: "Ηθική και Αθλητισμός: Συμμετοχή στην Αθλητική
Δραστηριότητα", Οκτώβριος 1993, Αρχαία Ολυμπία.
http://iasl.org/pages/en/sports_law_congresses/2nd_int_congress.php

• 1ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικού Δικαίου με θέμα: "Η επιστήμη του Αθλητικού Δικαίου: Εθνικός και Διεθνής
Αθλητισμός -
Αθλητική Δικαιοσύνη" - Συμβολή στην ίδρυση της Διεθνούς Ενώσεως Αθλητικού Δικαίου (I.A.S.L.), Δεκέμβριος 1992, Αθήνα.
http://iasl.org/pages/en/sports_law_congresses/1st_int_congress.php