• Στην οργάνωση Ημερίδας του με θέμα "Αθλητικοί και Εκπαιδευτικοί θεσμοί στην περιφέρεια", Σπάρτη,
5 Μαρτίου 2005.

• Οργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφίας της παγκόσμιας οργάνωσης Φιλοσοφίας, Αθήνα - Ολυμπία,
18-23 Μαΐου 2003.

• Οργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου του Ολυμπιακού Κέντρου Φιλοσοφίας στον Πύργο, 3-7 Αυγούστου 2002.

• Στην οργάνωση του διεθνούς Συνεδρίου του Ολυμπιακού Κέντρου Φιλοσοφίας στον Πύργο, 29 Ιουλίου -
3 Αυγούστου 2001.


Σε όλα τα συνέδρια της
IASL

http://iasl.org/pages/en/sports_law_congresses/18th_int_congress/welcome_note.php

http://iasl.org/pages/en/sports_law_congresses/17th_int_congress/welcome_note.php