Η επετηρίδα εκδίδεται από το Ε.Κ.Ε.Α.Δ. και περιλαμβάνει ειδικά θέματα, μελέτες Αθλητικού Δικαίου και νομολογία. Διευθυντής σύνταξης Δ. Παναγιωτόπουλος, Αν. Καθηγητής Αθλητικού Δικαίου, Δικηγόρος Πρόεδρος της IASL από το 2008.

• Τόμος ΙΙΙ "Κατ' επάγγελμα Αθλητική Δραστηριότητα", Σάκκουλας, Αθήνα 1997.
• Τόμος ΙΙ "Αθλητικές Διαφορές", Σάκκουλας, Αθήνα 1996.
• Τόμος Ι "Το Δικαίωμα στον Αθλητισμό", Σάκκουλας, Αθήνα 1994.