Οδηγός σπουδών

Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο Μάρκετινγκ Αθλητισμού, Πολιτισμού, Πολιτικής

(Master in Sports, Cultural, Political Marketing)

Αρχείο PDF

Οδηγός συγγραφής διπλωματικής εργασίας
Αρχείο PDF

Πρόγραμμα Σπουδών - Διδάσκοντες

Το μάθημα «Αθλητικό Δίκαιο» εισάγει τους φοιτητές στη θεσμική διάσταση του αθλητισμού και στην ιστορική διαμόρφωση και εξέλιξη του αθλητικού δικαίου του διεθνούς αθλητικού, της Lex Sportiva και της αθλητικής δικαιοδοσίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Περιεχόμενο του μαθήματος αποτελούν οι θεματικές ενότητες:

Ι. Ουσιαστικό Αθλητικό Δίκαιο

α) Νομικός ορίζοντας του αθλητισμού, Αθλητισμός και Φυσική Αγωγή, Φύση και πηγές αθλητικού δικαίου, εθνική και διεθνής αθλητική έννομη τάξη, αθλητική και φίλαθλος ιδιότητα και φίλαθλα ήθη. Ιδιότητα Αθλητή, προπονητή, Σύνταγμα και αθλητισμός, εποπτεία και ο έλεγχος του αθλητισμού προσωπικές και οικονομικές ελευθερίες στον αθλητισμό και θεσμική αυτονομία στον αθλητισμό.

β) Αθλητικό Σωματείο και Νομικά Πρόσωπα στο χώρο του αθλητισμού, αθλητική ομοσπονδία, Ολυμπιακές Επιτροπές Δ.Ο Ακαδημία, αθλητικά σωματεία, διοίκηση, κωλύματα, δικαστική αναγνώριση, αθλητική αναγνώριση, επίλυση πειθαρχικών διαφορών. γ) Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες Η οργάνωση του επαγγελματικού αθλητισμού, αθλητικές ανώνυμες εταιρίες, Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, Διαρκή επιτροπή για τη Βία . Τηλεοπτικά δικαιώματα, σύμβαση αθλητικής Χορηγίας sponsoring- Ambush marketing.

δ) Θέματα Ποινικής Ευθύνης στον Αθλητισμό, Ευθύνη και διάκριση της ευθύνης, Αθλητικά Ποινικά Αδικήματα, ατυχήματα και παραβατική συμπεριφορά στον αθλητισμό, ντόπινγκ, βία, οικονομικά εγκλήματα στον αθλητισμό, δωροδοκία, διαφθορά, αστική και ποινική ευθύνη, λόγοι άρσης του αδίκου στον αθλητισμό.

δ). Εργασιακές Σχέσεις στον Αθλητισμό. Ερασιτέχνης και επαγγελματίας αθλητής, προπονητής, νομικό πλαίσιο, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, Αθλητικές και προπονητικές συμβάσεις, κανονισμοί αθλημάτων, παροχή αθλητικών και προπονητικών υπηρεσιών, διαμεσολαβητής αθλητών (manager), παροχή υπηρεσιών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα του αθλητισμού, καθηγητής Φυσικής Αγωγής στη δημόσια Εκπαίδευση.

ΙΙ. Αθλητικό Διεθνές Δίκαιο– Lex Sportiva

Διεθνής αθλητική έννομη τάξη, Lex Sportiva, πηγές, σύστημα οργάνωσης του αθλητισμού, σχέση με παραδοσιακές έννομες τάξεις (εθνικές, διεθνή, ευρωπαϊκή). Θεμελιώδεις αρχές της κοινοτικής έννομης τάξης, πεδία αρμοδιοτήτων, Δίκαιο ανταγωνισμού, Βασικές ελευθερίες της κοινής αγοράς και αθλητισμός. Η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Αθλητισμό, η νομολογία του ΔΕΚ στο χώρο του αθλητισμού. Διεθνείς αθλητικοί θεσμοί, διεθνείς ομοσπονδίες, δίκαιο Ολυμπιακών Αγώνων και διεθνείς αθλητικές και ολυμπιακές σχέσεις Διεθνές κέντρο Εκεχειρίας, Ανθρώπινα δικαιώματα και αθλητισμός.

II. Η Εθνική και Διεθνής Αθλητική Δικαιοδοσία

α. Εθνική αθλητική δικαιοδοτική τάξη, ορθή «δίκαιη» δίκη στον Αθλητισμός, προσωρινή δικαστική προστασία, αθλητικός δικαστής, Διαιτησία και Διαιτητική Επίλυση Διαφορών. Πειθαρχικές Επιτροπές, Επιτροπές Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών, ρήτρα προσχώρησης και αποκλεισμός πολιτικών δικαστηρίων, Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος Ηθικής και Δεοντολογίας Κώδικας ΕΦΙΠΗΔ , Δικαστικά όργανα και αθλητικός Εισαγγελέας.

β. Διεθνής δικαιοδοτική αρμοδιότητα στο χώρο του αθλητισμού, διεθνείς ομοσπονδίες αθλημάτων, Διαιτητικό Δικαστήριο για τον Αθλητισμό (CAS).

 

*****